Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Axero B.V.


1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Axero B.V. partij is.
1.2 Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

1.3 Bij strijdigheid tussen een bepaling in deze algemene voorwaarden en een bepaling neergelegd in een met Axero B.V. gesloten overeenkomst, prevaleert de inhoud van de met Axero B.V. gesloten overeenkomst.

1.4 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk van kracht.

1.5 Axero B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen. Deze wijzigingen hebben alleen gelding ten aanzien van toekomstige aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en worden schriftelijk ter kennis gesteld aan de opdrachtgever.

1.6 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Axero B.V. een overeenkomst heeft gesloten, wil sluiten, of aan wie door Axero B.V. een aanbieding dan wel offerte is verstrekt.


2. Offertes en totstandkoming overeenkomst
2.1 De aanbiedingen en offertes van Axero B.V. zijn geheel vrijblijvend en niet verplichtend, tenzij uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk het tegendeel blijkt.

2.2 Een overeenkomst komt pas dan tot stand wanneer de bestelling van de opdrachtgever door Axero B.V.schriftelijk is bevestigd, of met de uitvoering ervan door Axero B.V. is begonnen.

2.3 Het sluiten van een overeenkomst geschiedt onder voorbehoud van tijdige en correcte levering door de toeleveranciers van Axero B.V.. De opdrachtgever wordt onmiddellijk geïnformeerd indien Axero B.V. niet kan presteren als gevolg van de niet tijdige en correcte levering van haar toeleveranciers.

 

3. Levering en leveringstermijnen
3.1 Alle leveringen geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

3.2 Eventuele door Axero B.V. genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en niet fataal. Axero B.V. zal de opgegeven termijnen zoveel mogelijk in acht nemen. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt Axero B.V. echter niet in verzuim. Indien een leveringstermijn overeen is gekomen, vangt deze aan op de datum waarop de opdrachtgever de order heeft bevestigd, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.


4. Prijzen
4.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en BPM. Niet in de prijs inbegrepen de kosten voor verzending of transport en overige heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Axero B.V. heeft het recht om kostprijs verhogende factoren, zoals bijvoorbeeld belastingen, toeslagen en heffingen van de overheid, door te berekenen aan de opdrachtgever.


5. Betaling en verzuim
5.1 De opdrachtgever dient de facturen van Axero B.V. binnen de op de factuur genoemde betalingstermijn zonder enige verrekening te voldoen. Wanneer op de factuur geen betalingstermijn wordt genoemd, dienen de facturen binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.

5.2 Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever zonder (verdere) ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is alsdan, onverminderd overige rechten van Axero B.V., wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.

5.3 Alle kosten die Axero B.V. in en/of buiten rechte moet maken in verband met het niet tijdig voldoen door de opdrachtgever van de facturen, komen volledig voor rekening van de opdrachtgever. De verschuldigde buitengerechtelijke kosten bedragen daarbij minimal 15% van het onbetaald gebleven bedragen, met een minimum van € 500,--.

 

6. Eigendomsovergang
6.1 De eigendom van de door Axero B.V. geleverde goederen gaat ondanks de feitelijke aflevering pas over op de opdrachtgever, nadat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en al hetgeen zij krachtens deze overeenkomst aan Axero B.V. verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, waaronder bijvoorbeeld doch niet uitsluitend begrepen de koopsom, ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, rente, kosten en eventuele ingevolge deze algemene voorwaarden verschuldigde bedragen.

6.2 Indien er gerede twijfel bij Axero B.V. bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is Axero B.V. bevoegd de feitelijke levering van de goederen uit te stellen totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Axero B.V.voor deze vertraagde aflevering geleden en te lijden schade.


7. Overmacht
7.1 Overmacht aan de zijde van Axero B.V. of één van de door Axero B.V. ingeschakelde derden schort haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op zolang de overmacht voortduurt, zonder dat Axero B.V. tot enige vergoeding van schade gehouden is.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Axero B.V. of één van de door haar ingeschakelde derden onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdig of blijvend verhinderd en welke noch krachtens de wet, noch krachtens maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor rekening en risico van Axero B.V. behoren te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan brand, waterschade, het in gebreke blijven van een leverancier van Axero B.V., het verloren gaan van een goed, staking, vertraging en belemmering bij transport en eventuele overheidsmaatregelen.

7.3 In geval van blijvende overmacht heeft Axero B.V. het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Axero B.V. tot enige vergoeding van schade gehouden is.

 

8. Conformiteit en garantie
8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bidet Axero B.V. uitsluitend garantie op het deugdelijk functioneren van draaiende onderdelen van het motorisch gedeelte van de geleverde zaak. Deze garantie geldt slechts tot 8 (zegge: acht) dagen na factuurdatum.

8.2 Voor zover producten of onderdelen daarvan door Axero B.V. van derden zijn betrokken, dan wel indien werkzaamheden door derden zijn verricht, geldt niet de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn, doch slechts de garantie van de desbetreffende derde(n). Indien mogelijk, verstrekt Axero B.V. op eerste verzoek de opdrachtgever inzage in de aard, de omvang en de duur van de in dit lid bedoelde garantie van derden.

8.3 Axero B.V. staat niet in voor eventuele verklaringen en/of toezeggingen van de fabrikant ten aanzien van de geleverde zaak.

8.4 De opdrachtgever kan geen beroep meer doen op de verstrekte garantie of een gebrek in de prestatie, wanneer zij niet binnen acht dagen na het constateren van het gebrek daarvan schriftelijk bij Axero B.V. heft geklaagd. Verder dient de opdrachtgever binnen veertien dagen na de klacht gedetailleerd schriftelijk alle gegevens aan Axero B.V. te verstrekken.

8.5 De garantie geldt voorts slechts indien opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens Axero B.V. (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het beweerdelijk niet nakomen van garantieverplichtingen door Axero B.V. ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

8.6 De betalingsverplichtingen van de opdrachtgever worden als gevolg van de klacht niet opgeschort. Een beroep op verrekening wordt eveneens uitgesloten.

8.7 De opdrachtgever komt geen beroep toe op enige garantie, indien gebreken en/of fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik. Hieronder zijn mede begrepen gebreken als gevolg van vandalisme, het omzetten van de brandstoftoevoer en/of gebreken die het gevolg zijn van modificaties zoals bijvoorbeeld chiptuning.

 

9. Aansprakelijkheid Axero B.V.
9.1 Axero B.V. is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, welke schade een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Axero B.V. toe te rekenen tekortkoming. Aansprakelijkheid van Axero B.V. voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie of schade wegens overschrijding van een termijn is derhalve uitgesloten.

9.2 De aansprakelijkheid tot betaling van schadevergoeding door Axero B.V. is beperkt tot het bedrag dat Axero B.V. krachtens een door haar afgesloten verzekering van haar verzekeraar daadwerkelijk verged krijgt. Hierbij gelden verder de navolgende beperkingen:

- schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen komt niet voor vergoeding in aanmerking
- schade veroorzaakt door een door opdrachtgever ingeschakelde derde komt niet voor vergoeding in aanmerking;
- de door Axero B.V. te vergoeden schade bedraagt nimmer meer dan het bedrag van de gefactureerde en daadwerkelijk betaalde hoofdsom exclusief BTW van de betreffende levering.

9.3 Voorwaarde voor ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de tekortkoming waaruit de schade voortvloeit zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval binnen acht dagen nadat opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk aan Axero B.V. heft gemeld en dat de opdrachtgever al datgene doet wat in redelijkheid van zijn verlangd kan worden om de schade te beperken.

9.4 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij verstrekt aan Axero B.V.. Axero B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van de door hem verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.


10. Beëindiging
10.1 Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim indien:

- opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden schendt; of
- opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld of zijn vermogen geheel dan wel ten dele onder bewind wordt gesteld, of wanneer er een tot één van deze gevallen strekkende aanvraag wordt ingediend; of
- opdrachtgever de bedrijfsinvoering in dan wel de zeggenschap over zijn onderneming of een onderdeel daarvan geheel of gedeeltelijk overdraagt, zijn rechtspersoonlijkheid verliest, ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt dan wel anderszins sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening van opdrachtgever; of
- er conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op goederen van opdrachtgever.

10.2 In de lid 1 bedoelde situatie heeft Axero B.V. het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Axero B.V. tot enige schadevergoeding aan opdrachtgever gehouden zal zijn en onverminderd aan Axero B.V. overige toekomende rechten,waaronder bijvoorbeeld doch niet uitsluitend begrepen het recht op volledige schadevergoeding. De ontbinding dient schriftelijk plaats te vinden.

10.3 Alle openstaande bedragen blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. Dit betreft niet alleen bedragen die Axero B.V. voor de ontbinding reeds heeft gefactureerd, maar ook nog niet gefactureerde bedragen in verband met hetgeen Axero B.V. reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd.


11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op de overeenkomst tussen partijen is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing

11.2 De toepasselijkheid van bepalingen van enig internationaal verdrag, waaronder begrepen het Weens Koopverdrag, wordt uitgesloten voor zover partijen de bevoegdheid hebben de toepasselijkheid uit te sluiten.

11.3 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo, behoudens voor zover dwingende regels aan deze forumkeuze in de weg mochten staan.

Het staat Axero B.V. bovendien vrij om ondanks het bepaalde in dit artikel een geding aanhangig te maken bij een volgens de wet bevoegde rechter.

 

Geen auto gevonden?

Onze adviseurs helpen je graag verder

Of heb je andere vragen? Neem gerust contact op of kijk bij onze veelgestelde vragen.