Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Axero B.V.

 1. Toepasselijkheid
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Axero B.V.  partij is.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan

    alleen schriftelijk worden afgeweken.

 1. Bij strijdigheid tussen een bepaling in deze algemene

    voorwaarden en een bepaling neergelegd in een met

    Axero B.V. gesloten overeenkomst, prevaleert

    de inhoud van de met Axero B.V. gesloten

    overeenkomst.

 1. Indien één of meer bepalingen uit deze algemene

    voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of

    anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, blijven de

    overige bepalingen zoveel mogelijk van kracht.

 1. Axero B.V. behoudt zich het recht voor deze

    algemene voorwaarden met onmiddellijke ingang te

    wijzigen. Deze wijzigingen hebben alleen gelding

    ten aanzien van toekomstige aanbiedingen, offertes en

    overeenkomsten en worden schriftelijk ter kennis gesteld

    aan de opdrachtgever.

 1. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden

    verstaan iedere (rechts)persoon die met Beernink De

    Bekker een overeenkomst heeft gesloten, wil sluiten,

    of aan wie door Axero B.V. een aanbieding dan

    wel offerte is verstrekt.

 1. Offertes en totstandkoming overeenkomst
 2. De aanbiedingen en offertes van Axero B.V. zijn

    geheel vrijblijvend en niet verplichtend, tenzij uitdrukkelijk, 

    ondubbelzinnig en schriftelijk het tegendeel blijkt.

 1. Een overeenkomst komt pas dan tot stand wanneer de

    bestelling van de opdrachtgever door Axero B.V.

    schriftelijk is bevestigd, of met de uitvoering ervan door

    Axero B.V. is begonnen.

 1. Het sluiten van een overeenkomst geschiedt onder

    voorbehoud van tijdige en correcte levering door de

    toeleveranciers van Axero B.V.. De

    opdrachtgever wordt onmiddellijk geïnformeerd indien

    Axero B.V. niet kan presteren als gevolg van de

    niet tijdige en correcte levering van haar toeleveranciers.

 1. Levering en leveringstermijnen
 2. Alle leveringen geschieden voor rekening en risico van de

    opdrachtgever, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk

    anders is bepaald.

 1. Eventuele door Axero B.V. genoemde

    leveringstermijnen zijn indicatief en niet fataal. Beernink

    De Bekker zal de opgegeven termijnen zoveel mogelijk

    in acht nemen. De enkele overschrijding van een   

    genoemde termijn brengt Axero B.V. echter niet

    in verzuim. Indien een leveringstermijn overeen

    is gekomen, vangt deze aan op de datum waarop

    de opdrachtgever de order heeft bevestigd, tenzij in de

    overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

 1. Prijzen
 2. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en

    BPM. Niet in de prijs inbegrepen de kosten voor

    verzending of transport en overige heffingen welke van

    overheidswege worden opgelegd.

 1. Axero B.V. heeft het recht om kostprijs

    verhogende factoren, zoals bijvoorbeeld belastingen,

    toeslagen en heffingen van de overheid, door te

    berekenen aan de opdrachtgever.

 1. Betaling en verzuim
 2. De opdrachtgever dient de facturen van Beernink De

    Bekker binnen de op de factuur genoemde

    betalingstermijn zonder enige verrekening te voldoen.

    Wanneer op de factuur geen betalingstermijn wordt

    genoemd, dienen de facturen binnen 30 dagen na de

    factuurdatum te worden voldaan.

 1. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever zonder

    (verdere) ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever

    is alsdan, onverminderd overige rechten van Beernink De

    Bekker, wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.

 1. Alle kosten die Axero B.V. in en/of buiten rechte

    moet maken in verband met het niet tijdig voldoen

    door de opdrachtgever van de facturen, komen volledig

    voor rekening van de opdrachtgever. De verschuldigde

    buitengerechtelijke kosten bedragen daarbij minimaal

    15% van het onbetaald gebleven bedragen, met een

    minimum van € 500,--.

 1. Eigendomsovergang
 2. De eigendom van de door Axero B.V. geleverde

    goederen gaat ondanks de feitelijke aflevering pas over

    op de opdrachtgever, nadat de opdrachtgever aan al

    zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst

    en al hetgeen zij krachtens deze overeenkomst aan

    Axero B.V. verschuldigd is of zal worden,

    volledig heeft voldaan, waaronder bijvoorbeeld doch niet

    uitsluitend begrepen de koopsom, ten behoeve van

    de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, rente,

    kosten en eventuele ingevolge deze algemene

    voorwaarden verschuldigde bedragen.

 1. Indien er gerede twijfel bij Axero B.V. bestaat

    omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever,

    is Axero B.V. bevoegd de feitelijke levering

    van de goederen uit te stellen totdat de opdrachtgever

    zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De

    opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Beernink De

a   Bekker voor deze vertraagde aflevering geleden en te

    lijden schade.

 1. Overmacht
 2. Overmacht aan de zijde van Axero B.V. of

    één van de door Axero B.V. ingeschakelde

    derden schort haar verplichtingen uit hoofde van de

    overeenkomst op zolang de overmacht voortduurt,

    zonder dat Axero B.V. tot enige vergoeding van

    schade gehouden is.

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van

    Axero B.V. of één van de door haar

    ingeschakelde derden onafhankelijke omstandigheid

    die nakoming van de overeenkomst tijdig of blijvend

    verhinderd en welke noch krachtens de wet, noch

    krachtens maatstaven van redelijkheid en billijkheid

    voor rekening en risico van Axero B.V. behoren

    te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan

    brand, waterschade, het in gebreke blijven van een

    leverancier van Axero B.V., het verloren gaan

    van een goed, staking, vertraging en belemmering bij

    transport en eventuele overheidsmaatregelen.

 1. In geval van blijvende overmacht heeft Beernink De

    Bekker het recht de overeenkomst zonder rechterlijke

    tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder

    dat Axero B.V. tot enige vergoeding van schade

    gehouden is.

 1. Conformiteit en garantie
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, biedt

    Axero B.V. uitsluitend garantie op het deugdelijk

    functioneren van draaiende onderdelen van het

    motorisch gedeelte van de geleverde zaak. Deze garantie

    geldt slechts tot 8 (zegge: acht) dagen na factuurdatum.

 1. Voor zover producten of onderdelen daarvan door

    Axero B.V. van derden zijn betrokken, dan wel

    indien werkzaamheden door derden zijn verricht, geldt

    niet de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn,

    doch slechts de garantie van de desbetreffende derde(n).

    Indien mogelijk, verstrekt Axero B.V. op eerste

    verzoek de opdrachtgever inzage in de aard, de omvang

    en de duur van de in dit lid bedoelde garantie van derden.

 1. Axero B.V. staat niet in voor eventuele

    verklaringen en/of toezeggingen van de fabrikant ten

    aanzien van de geleverde zaak.

 1. De opdrachtgever kan geen beroep meer doen op de

    verstrekte garantie of een gebrek in de prestatie, wanneer

    zij niet binnen acht dagen na het constateren van het

    gebrek daarvan schriftelijk bij Axero B.V. heeft

    geklaagd. Verder dient de opdrachtgever binnen veertien

    dagen na de klacht gedetailleerd schriftelijk alle

    gegevens aan Axero B.V. te verstrekken.

 1. De garantie geldt voorts slechts indien opdrachtgever

    aan zijn verplichtingen jegens Axero B.V. (zowel

    financieel als anderszins) heeft voldaan, dan wel daarvoor

    genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het beweerdelijk

    niet nakomen van garantieverplichtingen door

    Axero B.V. ontheft de opdrachtgever niet van

    zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. 

 1. De betalingsverplichtingen van de opdrachtgever

    worden als gevolg van de klacht niet opgeschort. Een

    beroep op verrekening wordt eveneens uitgesloten.

 1. De opdrachtgever komt geen beroep toe op enige

    garantie, indien gebreken en/of fouten geheel of

    gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig

    of ondeskundig gebruik. Hieronder zijn mede begrepen

    gebreken als gevolg van vandalisme, het omzetten van

    de brandstoftoevoer en/of gebreken die het gevolg zijn

    van modificaties zoals bijvoorbeeld chiptuning.

 1. Aansprakelijkheid Axero B.V.
 2. Axero B.V. is slechts aansprakelijk voor schade

    geleden door opdrachtgever, welke schade een

    rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan

    Axero B.V. toe te rekenen tekortkoming.

    Aansprakelijkheid van Axero B.V. voor indirecte

    schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste

    besparingen, verminderde goodwill, schade door

    bedrijfsstagnatie of schade wegens overschrijding van

    een termijn is derhalve uitgesloten.

 1. De aansprakelijkheid tot betaling van schadevergoeding

    door Axero B.V. is beperkt tot het bedrag dat

    Axero B.V. krachtens een door haar afgesloten

    verzekering van haar verzekeraar daadwerkelijk vergoed

    krijgt. Hierbij gelden verder de navolgende beperkingen:

-   schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van

    hulppersonen komt niet voor vergoeding in aanmerking;

-   schade veroorzaakt door een door opdrachtgever

    ingeschakelde derde komt niet voor vergoeding in

    aanmerking;

-   de door Axero B.V. te vergoeden schade

    bedraagt nimmer meer dan het bedrag van de

    gefactureerde en daadwerkelijk betaalde hoofdsom

    exclusief BTW van de betreffende levering.

 1. Voorwaarde voor ontstaan van enig recht op

    schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de

    tekortkoming waaruit de schade voortvloeit zo spoedig

    mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval

    binnen acht dagen nadat opdrachtgever de

    tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren

    te ontdekken schriftelijk aan Axero B.V. heeft

    gemeld en dat de opdrachtgever al datgene doet wat in

    redelijkheid van zijn verlangd kan worden om de schade

    te beperken.

 1. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en

    volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens

    die hij verstrekt aan Axero B.V.. Beernink

    De Bekker is nimmer aansprakelijk voor schade die de

    opdrachtgever lijdt als gevolg van de door hem

    verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 1. Beëindiging
 2. Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim indien:

-   opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst

     en/of deze algemene voorwaarden schendt; of

-   opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard,

    surseance van betaling wordt verleend, de wettelijke

    schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt

    verklaard, onder curatele wordt gesteld of zijn vermogen

    geheel dan wel ten dele onder bewind wordt gesteld,

    of wanneer er een tot één van deze gevallen strekkende

    aanvraag wordt ingediend; of

-   opdrachtgever de bedrijfsinvoering in dan wel de

    zeggenschap over zijn onderneming of een

    onderdeel daarvan geheel of gedeeltelijk overdraagt,

    zijn rechtspersoonlijkheid verliest, ontbonden

    respectievelijk geliquideerd wordt dan wel anderszins

    sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening van

    opdrachtgever; of

-    er conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op

    goederen van opdrachtgever.

 1. In de lid 1 bedoelde situatie heeft Axero B.V.

    het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling

    en zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk

    eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder

    dat Axero B.V. tot enige schadevergoeding

    aan opdrachtgever gehouden zal zijn en onverminderd

    aan Axero B.V. overige toekomende rechten,

    waaronder bijvoorbeeld doch niet uitsluitend begrepen

    het recht op volledige schadevergoeding. De ontbinding

    dient schriftelijk plaats te vinden.

 1. Alle openstaande bedragen blijven verschuldigd en

    worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

    Dit betreft niet alleen bedragen die Beernink

    De Bekker  voor de ontbinding reeds heeft gefactureerd,

    maar ook nog niet gefactureerde bedragen in verband

    met hetgeen Axero B.V. reeds ter uitvoering van

    de  overeenkomst heeft verricht of geleverd.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 2. Op de overeenkomst tussen partijen is bij uitsluiting

    Nederlands recht van toepassing

 1. De toepasselijkheid van bepalingen van enig

    internationaal verdrag, waaronder begrepen het Weens

    Koopverdrag, wordt uitgesloten voor zover partijen de

    bevoegdheid hebben de toepasselijkheid uit te sluiten.

 1. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan

    naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel nadere

    overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn,

    zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde

    rechter in het arrondissement Almelo, behoudens voor

    zover dwingende regels aan deze forumkeuze in de weg

    mochten staan.

    Het staat Axero B.V. bovendien vrij om

    ondanks het bepaalde in dit artikel een geding

    aanhangig te maken bij een volgens de wet

    bevoegde rechter.

Geen auto gevonden?

Onze adviseurs helpen je graag verder

Of heb je andere vragen? Neem gerust contact op of kijk bij onze veelgestelde vragen.